+31 (0)20 612 2597 info@snelkliniek.nl

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN SNELKLINIEK.NL

Artikel 1. Definities

 1. In deze Algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
  a. Algemene voorwaarden: de gegeven Algemene Voorwaarden
  b. Snelkliniek.nl: de besloten venootschap Snelkliniek B.V gevestigd te Amsterdam, aan Vondelstraat 74, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 82230781.
  c. Opdrachtgever: ieder natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Snelkliniek B.V een overeenkomst sluit of met wie daarover contact is of onderhandeld wordt. Hier valt ook een Zakelijke Opdrachtgever (d) onder, tenzij anders vermeld.
  d. Zakelijke Opdrachtgever; de Opdrachtgever die handelt in naam van een beroep of bedrijf.
  e. Partijen; Snelkliniek opdrachtgever tezamen.
  f. Dienst (en): alle door Snelkliniek B.V geleverde en/of te leveren diensten en werkzaamheden zoals beschreven in de Overeenkomst.
  g. Producten: alle door Snelkliniek B.V geleverde en/of te leveren producten zoals beschreven in de Overeenkomst.
  h. Overeenkomst: wettelijk geldige afspraak tussen Snelkliniek B.V en Opdrachtgever.
  i. Offerte: een schriftelijk aanbod van Snelkliniek B.V voor verkoop en levering van Producten en/of uitvoering van Diensten, inclusief elke wijziging en aanvulling daarvan.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden (zowel Diensten als Producten), Offertes en Overeenkomsten tussen Snelkliniek B.V en diens Opdrachtgevers, respectievelijk hun rechtsopvolgers.

2.2 Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing indien Opdrachtgever namens derden optreedt of handelt. De verantwoordelijkheid berust op Opdrachtgever om derden hieromtrent te informeren. De rechtstreekse Opdrachtgever blijft aansprakelijk in geval van schade of niet nagekomen verplichtingen, ook als die veroorzaakt zijn door de derde partij.

2.3 Naast de Algemene Voorwaarden kunnen wijzigingen of aanvulling op de voorwaarden van toepassing zijn op sommige Diensten en/of Producten. Deze gelden alleen als ze nadrukkelijk overeengekomen zijn. Bij enig verschil tussen beide Voorwaarden, prevaleren de aanvullende Voorwaarden, tenzij anders is bepaald.

2.4 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden – op verzoek van Opdrachtgever- gelden slechts indien deze expliciet schriftelijk zijn overeengekomen. Eventueel overeengekomen, van deze voorwaarden afwijkende bepalingen, geven Opdrachtgever geen recht op toepassing van die bepalingen bij toekomstige Overeenkomsten. Daarnaast blijven de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden volledig van kracht.

2.5 Snelkliniek B.V is bevoegd om derden in te zetten bij de uitvoering van een Overeenkomst met Opdrachtgever. Zij kunnen zich hierdoor ook beroepen op deze Algemene Voorwaarden.

2.6 Het accepteren van een Dienst en/of Product, Overeenkomst of Offerte houdt in dat de Opdrachtgever de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden accepteert.

Artikel 3. Totstandkoming Overeenkomst(en)

3.1 Offertes en aanbiedingen van Snelkliniek B.V ,- ongeacht de vorm- zijn vrijblijvend tenzij anders is vermeld.

3.2 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat –via elektronische weg- een bevestiging per e-mail is verzonden naar het door de klant opgegeven e-mailadres als aanvaarding op de Snelkliniek.nl gestelde voorwaarden. Zolang de ontvangst van deze bevestiging niet is ontvangen, heeft Opdrachtgever de kans de Overeenkomst te ontbinden.

3.3 Een aanvaarding vanuit Opdrachtgever wordt binnen Snelkliniek B.V officieel gezien, indien aan de Overeenkomst door Opdrachtgever zonder tegenspraak uitvoering wordt gegeven. De aanvaarding kan zowel mondeling als schriftelijk plaatsvinden.

3.4 Een overeenkomst kan door Snelkliniek B.V ontbonden en/of herroepen worden als Opdrachtgever niet aan de Algemene Voorwaarden voldoet.

Artikel 4. Uitvoering Overeenkomst(en)

4.1 Snelkliniek B.V zal met de uitvoering van de Overeenkomst starten op het vastgestelde datum zoals overeengekomen in de Overeenkomst. Indien geen datum van nakoming is overeengekomen, begint Snelkliniek B.V direct met de uitvoering.

4.2 Indien Snelkliniek B.V niet binnen het afgesproken termijn Diensten en/of Producten kan leveren, wordt Opdrachtgever tijdig ingelicht.

4.3 Snelkliniek B.V kan niet verantwoordelijk worden gesteld om de uitvoering van de Overeenkomst tijdig te starten, alvorens alle daarvoor noodzakelijke informatie van Opdrachtgever is ontvangen en alle noodzakelijke medewerking door Opdrachtgever is verleend.

4.4 Snelkliniek B.V is gerechtigd bij de uitvoering van de Overeenkomst beroep te doen op derden. De Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op de werkzaamheden die derden in het kader van de Overeenkomst verrichten. Snelkliniek B.V is hierbij niet aansprakelijk voor tekortkomingen of overig handelen en/of nalaten van deze derden.

4.5 Snelkliniek B.V is enkel gehouden om de Diensten en/of Producten te verstrekken, indien Sneltkliniek B.V en Opdrachtgever zijn overeengekomen m.b.t de Overeenkomst en Opdrachtgever zijn betalingsverplichting volledig en tijdig is nagekomen.

Artikel 5. Duur Overeenkomst(en)

5.1 Een Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd of de duur die Snelkliniek B.V en Opdrachtgever met elkaar overeenkomen. Indien er onbepaalde tijd –oftewel geen duur is besproken- dan geldt binnen Snelkliniek B.V de duur die noodzakelijk is voor het leveren van de Dienst(en) of Producten.

5.2 Opdrachtgever heeft het recht bij een Overeenkomst voor onbepaalde tijd, de Overeenkomst te allen tijde op te zeggen. Dit, met inachtneming van de overeengekomen opzegtermijn.

5.3 Opdrachtgever is nimmer gerechtigd een Overeenkomst voor bepaalde tijd, tussentijds op te zeggen, tenzij beide partijen hierover expliciet en schriftelijk zijn overeengekomen.

5.4 Snelkliniek B.V behoudt het recht de Overeenkomst op elke moment te ontbinden indien:

 • Opdrachtgever in strijd handelt met de Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden
 • Opdrachtgever surseance van betaling is verleend.
 • Faillissement van (Zakelijke) Opdrachtgever is aangevraagd.
 • Opdrachtgever failliet is verklaard.
 • Beslag is gelegd op een aanzienlijk deel van de bedrijfsmiddelen van (Zakelijke) Opdrachtgever of een aanzienlijk deel is verkocht aan derden.

5.5 Indien er sprake is van een beëindiging van de Overeenkomst vanuit Opdrachtgever –ongeacht de reden daarvoor- zal Opdrachtgever een compensatie en/of vergoeding aan Snelkliniek B.V verschuldigd zijn conform de Overeenkomst. Opdrachtgever is tevens tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de ontbinding.

5.6 Indien Snelkliniek B.V tot opschorting of ontbinding overgaat, is deze dan ook op geen enkele wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op welke wijze dan ook zijn ontstaan.

5.7 De beëindiging van de Overeenkomst vanuit Snelkliniek B.V zal gemotiveerd en schriftelijk aan Opdrachtgever worden bekendgemaakt.

5.8 Verplichtingen voor Opdrachtgever en rechten voor Snelkliniek B.V zoals vastgesteld in de Overeenkomst zullen na beëindiging van de Overeenkomst onverminderd van kracht zijn op Opdrachtgever en respectievelijk diens rechtsopvolgers.

Artikel 6. Tarieven en Betaling

6.1 De geldende tarieven voor de dienstverlening van Snelkliniek B.V staan vermeld op de website.

6.2 Alle tarieven zijn uitgedrukt in euro’s in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent en zijn inclusief btw en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.

6.3 Voor elk factuur geldt; betaling dient te geschieden binnen de betalingstermijn van 14 dagen.

6.4 Opdrachtgever is de prijs verschuldigd die Snelkliniek B.V in diens bevestiging conform Artikel 3.2 van de Algemene Voorwaarden aan hem heeft meegedeeld. Indien een prijs is gebaseerd op door Opdrachtgever verstrekte gegevens en deze gegevens onjuist blijken te zijn na het sluiten van de Overeenkomst, dan heeft Snelkliniek B.V het recht de prijs hierop aan te passen.

6.5 Indien na het sluiten van de Overeenkomst een verhoging van een of meer kostprijsbepalende factoren optreedt, dan is Snelkliniek B.V gerechtigd deze verhoging door te berekenen aan Opdrachtgever.

6.6 Indien de toepassing van artikel 6.4 mogelijk leidt tot een prijsverhoging binnen een termijn van 3 maanden na het aangaan van de Overeenkomst, dan is Opdrachtgever gerechtigd om binnen 10 dagen – na mededeling van de prijsverhoging door Snelkliniek B.V –  de Overeenkomst schriftelijk te ontbinden.

6.7 Indien Opdrachtgever het verschuldigd bedrag niet binnen het opgestelde termijn volledig heeft betaald, ongeacht de reden hiervan, stuurt Snelkliniek B.V allereerst een betalingsherinnering waarin Opdrachtgever de mogelijkheid krijgt binnen 14 dagen vooralsnog te voldoen. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

6.8 Indien Opdrachtgever niet (tijdig) aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, is Snelkliniek B.V bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever de financiële verplichtingen volledig is nagekomen.

6.9 Alle (buiten)-gerechtelijke kosten als gerechtelijke incassokosten die Snelkliniek B.V heeft moeten maken als gevolg van het niet nakomen door Opdrachtgever van de (betalings-)verplichtingen, komen ten laste van Opdrachtgever.

6.10 Snelkliniek B.V zal te allen tijde het recht hebben Opdrachtgever te vragen (i) zekerheid te geven voor de nakoming van al zijn verplichtingen uit de Overeenkomst dan wel (ii) een aanbetaling als vereiste te stellen.

Artikel 7. Algemene verplichtingen van Partijen

7.1. Verplichtingen Opdrachtgever

7.1.1 Opdrachtgever zal alle medewerking verlenen aan Snelkliniek B.V en alle informatie, beslissingen en gegevens die noodzakelijk en relevant kunnen zijn voor het opstellen van een correcte Offerte en/of het correct en tijdig uitvoeren van verplichtingen door Snelkliniek B.V conform de Overeenkomst, tijdig en in de gewenste vorm en op de gewenste wijze aan Snelkliniek B.V ter beschikking te stellen.

7.1.2 Indien nodig voor de uitvoering van de Overeenkomst zorgt Opdrachtgever tijdig voor de kosteloze beschikking over en vrije toegang tot het terrein, het gebouw en/of de locatie waar de werkzaamheden moeten worden verricht. Opdrachtgever zorgt daarbij voor een schone, veilige en gezonde werkomgeving en is verplicht Snelkliniek B.V tijdig te waarschuwen voor gevaarlijke situaties.

7.1.3 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de omstandigheden die de uitvoering van de werkzaamheden kunnen verhinderen of belemmeren.

7.1. 4 Opdrachtgever staat Snelkliniek B.V toe om op de werklocatie waar Snelkliniek B.V zijn werk verricht, de naam van het bedrijf of reclame aan te brengen.

7.2 Geheimhouding en Verwerking Persoonsgegevens

7.2.1 Opdrachtgever is verplicht om alle ontvangen informatie en gegevens vanuit Snelkliniek B.V die van vertrouwelijke aard zijn, zowel tijdens of na beëindiging van de Overeenkomst, strikt vertrouwelijk te behandelen en niet openbaar te maken. Opdrachtgever zal deze vertrouwelijke informatie hierbij uitsluitend gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn.

7.2.2 Snelkliniek B.V houdt alle informatie en gegevens van de Opdrachtgever geheim. Dit geldt niet alleen op het moment dat er een Overeenkomst is gesloten met de Opdrachtgever: ook na deze periode blijft de geheimhoudingsplicht in stand.

7.2.3 De geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie en/of gegevens;

 1. Die van algemene bekendheid zijn of onderdeel vormen van publiekelijke toegankelijke bronnen.

b.Die op grond van de wet, een wettelijke regeling of een op de wet gebaseerd publiekrechtelijk besluit of een gerechtelijke procedure moet worden geopenbaard

In alle bovengenoemde gevallen is openbaarmaking echter beperkt tot hetgeen noodzakelijk is.

7.2.4 Snelkliniek B.V zal de gegevens van Opdrachtgever uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid en de privacy regel- en wetgeving. De gegevens zullen alleen gebruikt worden voor de uitvoering van een Overeenkomst.

7.2.5 Opdrachtgever kan de aan Snelkliniek B.V verstrekte gegevens te allen tijde opvragen, wijzigen en/of inzien.

7.2.6 Wanneer een inbreuk in verband met persoonsgegevens –die worden verwerkt in het kader van de Overeenkomst- heeft plaatsgevonden, stellen Opdrachtgever en Snelkliniek B.V elkaar daarvan zonder onredelijke vertraging elkaar op de hoogte. De Opdrachtgever en Snelkliniek B.V overleggen voor zover mogelijk met elkaar voorafgaand aan het doen van eventuele meldingen hiervan aan een toezichthoudende autoriteit en betrokkenen.

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud

Indien er sprake is – en in overeenstemming met de Overeenkomst- van een overdracht van eigendom dan wel Intellectuele Eigendomsrechten van Snelkliniek B.V aan Opdrachtgever, blijven deze eigendom van Snelkliniek B.V zolang de Opdrachtgever nog niet geheel heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen voortvloeiende uit opgestelde Overeenkomst met Snelkliniek B.V en/of deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 9. Intellectuele eigendomsrecht en Auteursrechten

9.1 De gehele inhoud van Snelkliniek.nl is volledig eigendom van Snelkliniek B.V onder Nederlands recht. Kopiëren, reproduceren of publicatie van een gedeelte van de website is niet toegestaan tenzij schriftelijke toestemming is verleend.

9.2 Alle huidige en toekomstige intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Diensten, Producten en alle ( in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst) ontwikkelde of ter beschikking gestelde, dan wel gebruikte gegevens, adviezen, informatie, databestanden, analyses, documentatie, rapporten, Offertes evenals voorbereidend materiaal daarvan en alle overige materialen met inbegrip maar niet beperkt tot auteursrechten, octrooirechten, merkenrechten etc., berusten uitsluitend bij Snelkliniek B.V diens licentiegevers of diens toeleveranciers en deze zullen uitsluitend eigendom blijven van Snelkliniek B.V dan wel diens licentiegevers of diens toeleveranciers.

9.3 Het is de Opdrachtgever verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen inbegrepen van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Snelkliniek B.V, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het gaat om privé gebruik in relatie tot het Dienst en/of Product zelf.

9.4 Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Snelkliniek B.V is Opdrachtgever niet gerechtigd om gebruik te maken van de naam van Snelkliniek B.V, handelsmerken, merken, logo’s etc.

9.5 Opdrachtgever zal geen mededeling aan derden doen over de aanpak en werkwijze van Snelkliniek B.V, tenzij daartoe door Snelkliniek B.V voorafgaande schriftelijke toestemming is verleend.

9.6 Snelkliniek B.V is gerechtigd om de naam, handelsnamen en logo’s van Opdrachtgever te gebruiken in marketing- en publicitair materiaal en om daarin de uitvoering van de Diensten en/of Producten te noemen en meer concreet aan te geven welke soort Diensten en/of Producten voor Opdrachtgever heeft verricht.

9.7 Opdrachtgever erkent en aanvaardt dat enig ongeoorloofd gebruik of handelen inbreuk maakt op de Overeenkomst en de toepasselijke wetgeving.

Artikel 10. Kwaliteit en Garantie

10.1 Snelkliniek B.V garandeert jegens Opdrachtgever dat geleverde Diensten en/of Producten of resultaten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

10.2 Beantwoordt het afgeleverde Product en/of Dienst niet aan de specificaties, kan Opdrachtgever aanspraak maken op deze garantie, als het gebrek binnen 3 maanden na oplevering wordt opgemerkt en direct na ontdekking van het gebrek de klacht is gemeld en de klacht door Snelkliniek B.V gegrond wordt geacht. Snelkliniek B.V zal zorgen voor een passende oplossing in de vorm van herstel of vergoeding van maximaal het door Opdrachtgever betaalde bedrag voor het betreffend onderdeel van de Overeenkomst.

10.3 De garantie komt te vervallen indien blijkt:

 1. Dat de originele factuur niet kan worden overlegd, is gewijzigd of onleesbaar is gemaakt.
 2. Dat gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik.
 3. Dat gebreken zijn ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud van Opdrachtgever of derden.

10.4 Bij de uitvoering van de Overeenkomst zal Opdrachtgever Snelkliniek B.V steeds zijn volledige medewerking verlenen om de kwaliteit te waarborgen.

Artikel 11. Meerwerk

11.1 Alle wijzigingen in de uitvoering van de Overeenkomst, hetzij op verzoek van Opdrachtgever of als gevolg van omstandigheden die een andere uitvoering noodzakelijk maken, worden als meerwerk beschouwd wanneer daaraan extra kosten verbonden zijn. Op het meerwerk zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing.

11.2 Indien er meerwerk is verricht op verzoek of met toestemming van Opdrachtgever, wordt het meerwerk vergoed door Opdrachtgever.

11.3 Opdrachtgever aanvaardt dat meerwerk vertraging kan opleveren bij de oplevering van Diensten en/of Producten, ook indien er reeds een tijdstip van oplevering is overeengekomen. Opdrachtgever heeft voor die vertraging geen recht op schadevergoeding.

Artikel 12. Aansprakelijkheid en Vrijwaring

12.1 De aansprakelijkheidsbeperkingen uit deze Overeenkomst gelden behoudens de directe schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Snelkliniek B.V.

12.2 Snelkliniek B.V zal zich inspannen de Overeenkomst zo zorgvuldig en veilig mogelijk uit te voeren. Snelkliniek B.V kan geen invloed uitoefenen op het uiteindelijke gebruik van het geleverde. Opdrachtgever is dan ook zelf verantwoordelijk voor het gebruik van het resultaat van de Overeenkomst.

12.3 Opdrachtgever vrijwaart Snelkliniek B.V van alle aansprakelijkheid voor gebreken die de Opdrachtgever ten tijde van de oplevering al had ontdekt, of redelijkerwijs had moeten ontdekken voor zover de garantiebepaling niet opgaat.

12.4 Opdrachtgever vrijwaart Snelkliniek B.V van alle aansprakelijkheid op schade die het gevolg is van de verstrekking van valse, misleidende of onvolledige informatie of documentatie door Opdrachtgever of derden, het niet naleven van wet- of regelgeving op het gebied van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en van persoonsgegevens die onder de verantwoordelijkheid van Opdrachtgever valt, dan wel het achterhouden van informatie of documentatie of het geven van een verkeerde voorstelling van zaken met betrekking tot informatie of documentatie door anderen dan Snelkliniek B.V.

12.5 Aansprakelijkheid van Snelkliniek B.V jegens Opdrachtgever voor indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst, vertragingsschade, schade wegens verlies van gegevens, schade wegens overschrijding van termijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden, schade als gevolg van gewijzigde omstandigheden en schade wegens door Snelkliniek B.V gegeven inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van de Overeenkomst is, zijn uitgesloten.

12.6 Opdrachtgever vrijwaart Snelkliniek B.V voor alle aanspraken van derden in verband met de uitvoering van de Overeenkomst, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de Opdrachtgever dienen te komen.

12.7 De totale aansprakelijkheid van Snelkliniek B.V voor directe schade geleden door Opdrachtgever als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van deze Overeenkomst, beperkt zich tot een vergoeding tot maximaal het bedrag van voor die betreffende Dienst en/of Product waar de aansprakelijkheid verband mee houdt. Opdrachtgever doet hierbij uitdrukkelijk afstand van alle (andere) rechten en vorderingen die hij op Snelkliniek B.V heeft.

12.8 Voorwaarde voor het ontstaan van van enig recht op schadevergoeding is dat Opdrachtgever steeds de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan ervan schriftelijk bij Snelkliniek B.V meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Snelkliniek B.V vervalt door het enkele verloop van 2 maanden na het ontstaan van de vordering.

12.9 De aansprakelijkheid van Snelkliniek B.V met betrekking tot toerekenbare tekortkomingen in de nakoming van de Overeenkomst ontstaat slechts indien Opdrachtgever Snelkliniek B.V onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Snelkliniek B.V ook na dat termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten opdat Snelkliniek B.V in staat is adequaat te reageren.

12.10 Het is mogelijk dat Snelkliniek B.V op de website links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn, Dergelijke links zijn louter informatief. Snelkliniek B.V is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de website waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.

Artikel 13. Overmacht

13.1 Snelkliniek B.V is niet aansprakelijk voor enig verzuim of enige vertraging in de uitvoering van de Overeenkomst, dan wel de daardoor veroorzaakte schade, indien het verzuim of de vertraging te wijten is aan (i) overmacht zoals gedefinieerd in artikel 13.2 en/of (ii) de wet of jurisprudentie.

13.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil onafhankelijke omstandigheden, waardoor de nakoming van de verplichtingen van Snelkliniek B.V jegens Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Onder overmacht wordt mede, maar niet uitsluitend verstaan: storingen van publieke infrastructuur, stakingen, overheidsmaatregelen, binnenlandse onlusten, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, onbeschikbaarheid van werknemers, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Ook wordt onder overmacht verstaan: storingen in een (telecommunicatie-) netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de website.

13.3 Als Snelkliniek B.V door overmacht niet in staat is de Dienst en/of Product uit te voeren of af te maken, wordt er getracht een passende vervanging te vinden.

13.4 Zolang de overmacht voortduurt, kan Snelkliniek B.V de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Duurt deze langer dan 90 dagen, dan mag elk van de partijen de Overeenkomst ontbinden, zonder verplichtingen tot schadevergoeding.

Artikel 14. Wijziging Algemene Voorwaarden

14.1 Snelkliniek B.V behoudt zich het recht voor om op basis van opgedane ervaringen en voortschrijdend inzicht, de Algemene voorwaarden tussentijds aan te passen. Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn echter slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn doorgegeven aan Opdrachtgever.

14.2 Wijzigingen worden bekend gemaakt per mail aan Opdrachtgever of een ander kanaal waarvan Snelkliniek B.V kan bewijzen dat Opdrachtgever in kennis is gebracht over de vernieuwde versie.

14.3 De gewijzigde voorwaarden worden geacht te zijn aanvaard indien Opdrachtgever niet binnen 14 dagen nadat de gewijzigde voorwaarden hem zijn toegezonden of kenbaar geworden tegen de gewijzigde voorwaarden schriftelijk bezwaar heeft gemaakt.

14.4 Indien Opdrachtgever niet instemt met de wijzigingen, kan Snelkliniek B.V tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden ingaan, de Overeenkomst beëindigen.

 1. Toepasselijk recht

15.1 Op deze Algemene Voorwaarden, elke Overeenkomst en Offerte tussen Snelkliniek B.V en Opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.

15.2 Geschillen tussen Opdrachtgever en Snelkliniek B.V naar aanleiding van de Overeenkomst of de uitvoering daarvan, worden beslist door de bevoegde rechter in het arrondissement van Snelkliniek B.V, tenzij de wet uitdrukkelijk een ander rechter als bevoegd aanwijst.

15.3 Partijen zullen een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 1. Slotbepaling

16.1 Gelieve alle correspondentie aangaande een Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden te zenden naar Snelkliniek BV of naar het e-mailadres zoals staat aangegeven op de website.

16.2 Onder “schriftelijk” wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e- mail en fax verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e- mail voldoende vaststaat.

16.3 Indien enige bepaling in deze Algemene Voorwaarden en/of Overeenkomst nietig of vernietigbaar mocht blijken te zijn, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.

16.4 Snelkliniek B.V is gerechtigd om diens rechten en plichten die voortvloeien uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde partij die Snelkliniek B.V of de bedrijfsactiviteiten overneemt.